Getting Started

How to register Freshdesk Account
วิธีลงทะเบียน Freshdesk เพื่อเข้าใช้งาน ขั้นตอนแรกเลือก SIGNUP บนมุมขวาของจอ จากนั้นใส่ชื่อและ Email บริษัทของคุณแล้ว click Register จากนั้นรอ ...
Wed, 11 Nov, 2020 at 12:51 PM
How to Create Tickets
เริ่มใช้งานการเปิด Tickets เพื่อแจ้งปัญหาผ่าน Support Helpdesk จากนั้นกรอกรายละเอียดตามรูป จะมี e-mail ตอบกลับเมื่อได้ดำเนินการเปิด Tickets แลัมี l...
Fri, 20 Nov, 2020 at 11:00 AM