เมื่อผู้ใช้อยากทราบว่า email ภายในองค์การมีการรับส่งอะไรบ้างสามารถทำได้โดย

1. เปิดหน้า Admin Portal : portal.office365.com จากนั้นด้านซ้ายมือให้เลือก Show all

2. ในช่อง Admin centers จะปรากฏ Manu เพิ่มเติมให้เลือกที่ Exchange

3. จะปรากฏหน้าต่าง Exchange ให้เลือกที่ Try the new Exchange admin center 

 

 

4. ปรากฏหน้าต่าง Exchange admin center รูปแบบใหม่

5. เลือกหัวข้อ Mail Flow > Message trace


6. เลือก + Start a trace จะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือ เลือกวันที่ต้องการตรวจสอบและ Email ที่ต้องการดูจากนั้นกด Search จะปรากฏเป็นข้อมูลการรับส่งพร้อมวันเวลาที่มีการรับส่ง