เริ่มใช้งานการเปิด Tickets เพื่อแจ้งปัญหาผ่าน Support Helpdesk

จากนั้นกรอกรายละเอียดตามรูป


จะมี e-mail ตอบกลับเมื่อได้ดำเนินการเปิด Tickets แลัมี link เพื่อเช็คสถานะได้ว่า Tickets ของเราอยู่ในสถานะใดแล้ว

หากสถานะของ Tickets เราสำเร็จจะมี e-mail ตอบกลับเพื่อแจ้งสถานะอีกครั้งว่า Tickets ของเราสมบูรณ์หรือไม่


เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้าง Tickets